REGULAMIN PROMOCJI #4 W ZWIĄZKU Z OSIĄGNIĘCIEM LICZBY 5.000 POLUBIEŃ FANPAGE’U VEVA NA FACEBOOKU
przeprowadzonej na fanpage’u VEVA na Facebooku
od dnia 14 lutego 2020 do dnia 20 lutego 2020

 

 

Skrócone zasady promocji

Jak skorzystać z promocji?

 1. Promocja dotyczy wszystkich produktów ze Sklepu internetowego VEVA.COM.PL.
 2. Promocja skierowana jest do osób będących użytkownikami serwisu www.facebook.com, które w okresie Promocji odwiedzą fanpage marki VEVA pod adresem HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/VEVAcomPL/
 3. Żeby wziąć udział w Promocji musisz
  1. Polubić fanpage (o ile nie zrobiłaś/nie zrobiłeś tego wcześniej) marki VEVA pod adresem HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/VEVAcomPL/
  2. w komentarzu pod postem opublikowanym w dniu 14 lutego 2020 roku na fanpage’u marki VEVA pod adresem HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/VEVAcomPL/ udzielić odpowiedzi wraz z uzasadnieniem na pytanie konkursowe “Twoje ulubione ubranie to…” w komentarzu pod postem konkursowym na profilu marki Veva na Facebooku
 4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną odpowiedź konkursową.
 5. W konkursie zostaną nagrodzone dwie osoby. Najlepsze odpowiedzi zostaną wyłonione według kreatywności odpowiedzi.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu w komentarzu pod postem konkursowym.
 7. Na zgłoszenie osób nagrodzonych czekamy 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu
 8. Nagrody:

–  książka Dandycore “MĘSKA SZAFA – INSTRUKCJA OBSŁUGI” + bon zakupowy do Vevy o wartości 100 zł

–  książka Dandycore “MĘSKA SZAFA – INSTRUKCJA OBSŁUGI” + bon zakupowy do Vevy o wartości 100 zł

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, jednak wartość zakupu w Promocji będzie uwzględniana przy ogólnej wartości zakupów użytkownika uprawniającej do wzięcia udziału w programie lojalnościowym. Zasady programu lojalnościowego określać będzie odrębny regulamin.
 2. Promocja (bon zakupowy) obowiązuje od  21 lutego 2020 do 31 marca 2020 roku. Osoby, które otrzymają nagrody, zostaną poinformowane najpóźniej w dniu 2 marca 2020 drogą wiadomości prywatnej na facebooku.

Szczegółowe zasady promocji

 1. Organizatorem promocji (,,Promocja”) jest VEVA spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 64, kod 00-825, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760245, REGON 381908939, NIP 5272873207 („Organizator”).
 2. Miejscem Promocji jest fanpage marki VEVA działający pod adresem HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/VEVACOMPL/.
 3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów ze sklepu internetowego VEVA.COM.PL(„Sklep”).
 4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji
  1. Polubią ( o ile wcześniej nie polubili) fanpage marki VEVA pod adresem HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/VEVAcomPL/
  2. w komentarzu pod postem opublikowanym w dniu 14 lutego 2020 roku na fanpage’u marki VEVA pod adresem HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/VEVAcomPL/ udzielą odpowiedzi wraz z uzasadnieniem na pytanie konkursowe “Twoje ulubione ubranie to…”
 5. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji jednokrotnie.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie, jednak łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 7. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Promocja (bon zakupowy) obowiązuje od  21 lutego 2020 do 31 marca 2020 roku.
 9. Nagrody:-  książka Dandycore “MĘSKA SZAFA – INSTRUKCJA OBSŁUGI” + bon zakupowy do Vevy o wartości 100 zł-  książka Dandycore “MĘSKA SZAFA – INSTRUKCJA OBSŁUGI” + bon zakupowy do Vevy o wartości 100 zł
 10. Osoby, które otrzymają nagrody, zostaną poinformowane przez Organizatora najpóźniej w dniu 2 marca 2020 drogą wiadomości prywatnej na facebooku.
 11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
 12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 15. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest VEVA spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 64, kod 00-825. Z administratorem można skontaktować się pod adresem mailowym: sklep@veva.com.pl
 16. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji Promocji, w tym w celu przekazania kodu rabatowego (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora);
  2. spełnienia obowiązku podatkowego (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  3. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora);
  4. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).
 17. Dane podawane są dobrowolnie. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji, w tym odbiór Nagrody.
 18. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 19. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w prawnie uzasadnionym interesie administratora
 20. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Promocji innym podmiotom, w szczególności FU-KU Linda Parys, Sudecka 96. 53-129 Wrocław i innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Promocji.
 21. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Promocji oraz okres konieczny do rozpatrzenia reklamacji bądź dochodzenia roszczeń.
 22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2020 roku.

Warszawa, 14 lutego 2020.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI #3 W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM SKLEPU VEVA.COM.PL
przeprowadzonej na fanpage’u VEVA na Facebooku
od dnia 26 kwietnia 2019 do dnia 6 maja 2019

 

Skrócone zasady promocji

Jak skorzystać z promocji?

 1. Promocja dotyczy wszystkich produktów ze Sklepu internetowego www.veva.com.pl.
 2. Promocja skierowana jest do osób będących użytkownikami serwisu www.facebook.com, które w okresie Promocji odwiedzą fanpage marki VEVA pod adresem https://www.facebook.com/vevapl/
 3. Żeby wziąć udział w Promocji musisz w komentarzu pod postem opublikowanym w dniu 26 kwietnia 2019 napisać „chcę”.
 4. Pierwsze 40 osób otrzyma jednorazowy kod rabatowy uprawniający do dokonania zakupu na stronie Sklepu z rabatem 30%. Kolejne 100 otrzyma jednorazowy kod rabatowy uprawniający do dokonania zakupu na stronie Sklepu z rabatem 20%.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, jednak wartość zakupu w Promocji będzie uwzględniana przy ogólnej wartości zakupów użytkownika uprawniającej do wzięcia udziału w programie lojalnościowym. Zasady programu lojalnościowego określać będzie odrębny regulamin.
 6. Promocja obowiązuje od godziny 15:00, 26 kwietnia 2019 do 6 maja 2019 do godziny 17:00. Osoby, które otrzymają kod rabatowy, zostaną poinformowane najpóźniej w dniu 8 maja 2019 drogą wiadomości prywatnej na facebooku.

Szczegółowe zasady promocji

 1. Organizatorem promocji (,,Promocja”) jest VEVA spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 64, kod 00-825, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760245, REGON 381908939, NIP 5272873207 („Organizator”).
 2. Miejscem Promocji jest fanpage marki VEVA działający pod adresem https://www.facebook.com/vevapl/.
 3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów ze sklepu internetowego www.veva.com.pl (“Sklep”).
 4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji w komentarzu pod postem opublikowanym w dniu 26 kwietnia 2019 roku zgłoszą chęć otrzymania kodu rabatowego, poprzez umieszczenie komentarza „chcę”.
 5. Spośród uczestników Promocji spełniających warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej, pierwszych 40 osób otrzyma kody rabatowe uprawniające do zakupu produktów w Sklepie z rabatem w wysokości 30% od bazowej ceny sprzedaży każdego z produktów, kolejnych 100 osób otrzyma kody rabatowe uprawniające do zakupu produktów w Sklepie z rabatem w wysokości 20% od bazowej ceny sprzedaży każdego z produktów. Decyduje kolejność zgłoszeń widoczna na fanpage’u marki VEVA działającym pod adresem https://www.facebook.com/vevapl/ widocznym na urządzeniu końcowym (komputer osobisty lub smartfon) Organizatora.
 6. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji jednokrotnie.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie, jednak łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Promocja obowiązuje od godziny 15:00, 26 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 do godziny 17:00.
 10. Osoby, które otrzymają kod rabatowy, zostaną poinformowane przez Organizatora najpóźniej w dniu 8 maja 2019 drogą wiadomości prywatnej na facebooku.
 11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
 12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 15. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest VEVA spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 64, kod 00-825. Z administratorem można skontaktować się pod adresem mailowym: konkursy@veva.com.pl
   16.1 Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji Promocji, w tym w celu przekazania kodu rabatowego (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora);
  2. spełnienia obowiązku podatkowego (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  3. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora);
  4. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).
 16. Dane podawane są dobrowolnie. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji, w tym odbiór Nagrody.
 17. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 18. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w prawnie uzasadnionym interesie administratora.
 19. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Promocji innym podmiotom, w szczególności MAGNES.PL Piotr Olencki, ul. Borówkowa 2, 85-362 Bydgoszcz i innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Promocji.
 20. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Promocji oraz okres konieczny do rozpatrzenia reklamacji bądź dochodzenia roszczeń.
 21. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2019 roku.

Warszawa, 26 kwietnia 2019